Umowa licencyna

Umowa licencyjna użytkownika końcowego na korzystanie z oprogramowania komputerowego – SolCad

NIE NALEŻY UŻYWAĆ ANI INSTALOWAĆ NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA I ŻADNYCH POWIĄZANYCH Z NIM MATERIAŁÓW (OKREŚLANYCH ZBIOROWO, JAKO „OPROGRAMOWANIE”) PRZED DOKŁADNYM ZAPOZNANIEM SIĘ Z WARUNKAMI I POSTANOWIENIAMI ZAWARTYMI W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWY. ZAŁADOWANIE LUB ROZPOCZĘCIE UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY.

Niniejsza umowa na korzystanie z oprogramowania zawarta zostaje pomiędzy TMSYS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Ciepłownicza 23, 31-547 Kraków, NIP: 9452152144 KRS: 0000370855, REGON: 121393336 a użytkownikiem końcowym- osobą fizyczną lub prawną, zwaną dalej Licencjobiorcą i uprawnia Licencjobiorcę do korzystania z Oprogramowania  SolCad.

I Definicje

Licencja – zaakceptowana niniejsza Umowa na używanie dostarczonego oprogramowania komputerowego.

Powiązane materiały – nośniki informacji, dokumentacja (podręczniki), licencja, klucze zabezpieczające, grafiki i inne obiekty potrzebne programowi do działania tj. (pliki konfiguracyjne tworzone przez program, program pośredniczący w tworzeniu licencji oraz program aktualizujący).

Oprogramowanie – wykonywalna na komputerze kopia kodu wynikowego wyrobu wymienionego w tej Umowie – programu komputerowego  do projektowania instalacji fotowoltaicznych SolCad wraz z powiązanymi materiałami. Pliki programów posiadają dołączone informacje o prawach autorskich, właścicielu, wersji, i inne.

Licencjobiorca – osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywająca prawo do korzystania z Programu na zasadach określonych Umową, która zawarła na zawarła z Licencjodawcą umowę,

Umowa – niniejsza umowa licencji na korzystanie z programu komputerowego SolCad.

II Zastrzeżenia umowne

1. Licencjodawca oświadcza, a Licencjobiorca akceptuje, iż NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA NIE STANOWI UMOWY ZAKUPU, ALE JEST UMOWĄ DOTYCZĄCĄ PRAW UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. Licencjodawca pozostaje właścicielem egzemplarza Oprogramowania i nośnika fizycznego, jeśli taki występuje, na którym dostarczono Oprogramowanie w opakowaniu handlowym, a także wszystkich egzemplarzy Oprogramowania, do których Użytkownik końcowy jest upoważniony w ramach niniejszej Umowy. Instalacja Oprogramowania równoznaczna jest z rozpoczęciem używania Oprogramowania. Używanie Oprogramowania oznacza, iż Licencjobiorca rozumie i wyraża zgodę na wszystkie warunki zawarte w niniejszej Umowie. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie należy przeprowadzać instalacji Oprogramowania i dalszego jego używania.

III Prawa autorskie

1. Oprogramowanie chronione jest polskim prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), porozumieniami międzynarodowymi o prawie autorskim oraz innymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej. Naruszenie tych praw podlega odpowiedzialności cywilnej jak i karnej.

2. TMSYS sp. z o.o. zastrzega sobie wszystkie prawa do Oprogramowania, w tym prawo własności.

3. Jeżeli nie zostało zaznaczone inaczej, wszystkie prawa autorskie Oprogramowania objętego niniejszą umową licencyjną przysługują Licencjodawcy, czyli firmie TMSYS sp. z o.o. i jest on wyłącznym producentem i dystrybutorem programu.

4. Licencjodawca może w każdej chwili i bez powiadomienia wprowadzać zmiany w Oprogramowaniu lub produktach z nim związanych. Nie jest jednak zobowiązany do udzielania wsparcia lub aktualizacji Oprogramowania o ile w wyraźny sposób nie postanowiono inaczej.

5. Na podstawie Umowy Licencjobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z Oprogramowania w zakresie określonym Umową i nie uzyskuje praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych.

IV Zakres licencji

  1. Po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na niniejszą Umowę i po uiszczeniu opłaty licencyjnej zgodnej z aktualnym na dzień zakupu cennikiem zamieszczonym na stronie www.tmsys.pl Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, niezbywalnej, obowiązującej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na czas obowiązywania między Stronami Umowy z Licencjodawcą – licencji na korzystanie z Programu na polu eksploatacji obejmującym zwielokrotnianie Programu w pamięci podręcznej komputera, w tym używanie Programu przez Licencjobiorcę w zakresie określonym Umową (dalej: „Licencja”).
  2. Licencjobiorca w wyniku realizacji niniejszej Umowy nabywa wyłącznie uprawnienie  do użytkowania oprogramowania na jednym stanowisku pracy komputera dla każdej zakupionej licencji. Oznacza to, że kopia oprogramowania w żadnym momencie nie może znajdować się w porządku funkcjonalnym więcej niż jeden raz w pamięci RAM komputera. Za odrębne stanowiska komputerowe uważa się także domowe stanowiska pracy należące do sieci, komputery przenośne przyłączone czasowo do sieci oraz oddalone stanowiska pracy.
  3. Licencja na korzystanie z Oprogramowania udzielona zostaje na okres 1 roku i zostaje automatycznie przedłużona ostatniego dnia jej obowiązywania na dalszy czas określony – 1 roku, jeżeli w okresie 30 dni przed upływem okresu trwania  dotychczasowej umowy licencyjnej Licencjobiorca nie wypowie jej w drodze mailowej przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres mailowy  Licencjodawcy znajdujący się na stronie internetowej www.tmsys.pl.
  4. Licencjobiorca w dowolnym momencie korzystania z obecnie używanej wersji Oprogramowania może przejść  na nowszą wersję programu na warunkach cenowych zgodnych z aktualnie obowiązującym cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.tmsys.pl.

V Ograniczenia Licencjobiorcy

1. Zabrania się, chyba że Licencjodawca udzielił Licencjobiorcy pisemnej zgody na  dokonywania dalszej odsprzedaży, udostępniania oraz wynajmu udzielonej licencji. Zabrania się udzielania wszelkiego rodzaju innych licencji Oprogramowania.

2. Zabrania się kopiowania Oprogramowania (z wyjątkiem wykonania 1 kopii zapasowej)

3. Zabrania się dekompilowania, deasemblowania, poddawania programu wszelkim modyfikacjom i innym działaniom mającym na celu odtworzenie kodu źródłowego bądź działanie programu inne niż przewidziane przez licencjodawcę programu.

4. Zabrania się usuwania, zmiany lub zakrywania informacji o prawach autorskich znajdujących się na Oprogramowaniu.

5. Zabrania się modyfikacji środowiska programu w celu używania Oprogramowania poza okresem na jaki przydzielona została licencja.

6. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do pominięcia lub wyłączenia któregokolwiek z mechanizmów zabezpieczeń programu.

7. Zabrania się używanie jakiejkolwiek części programu odrębnie lub niezależnie od programu.

8. Rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z wygaśnięciem Licencji i odwrotnie.

9. Po wygaśnięciu Licencji, Użytkownik zobowiązany jest do odinstalowania Oprogramowania i usunięcia wszystkich jego kopii.

VI Wersja demo

1. Wersja demo programu  objęta jest typem licencji testowej, która umożliwia użytkowanie programu przez okres 14 dni od daty instalacji.

2. Użycie programu DEMO możliwe jest tylko w celu poznania jego cech użytkowych

3. Wersja DEMO Oprogramowania SolCAD może zawierać pewne ograniczenia funkcjonalności a w szczególności dotyczące wyświetlania dodatkowych okien informacyjnych o uruchomionej wersji programu.

4. Licencja testowa przyznawana jest bezpłatnie.

5. W celu uzyskania pełnej wersji komercyjnej Oprogramowania Licencjobiorca zobiązanya jest do zakupu licencji oprogramowania.

VII Odpowiedzialność

1. Niniejsze Oprogramowanie jest narzędziem, które przeznaczone jest do użycia przez osoby wykwalifikowane. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie rezultaty uzyskane w wyniku użycia Oprogramowania. Licencjobiorca bierze na siebie ryzyko wynikające z użytkowania załączonego Oprogramowania i ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyniki swojej pracy, a w szczególności za wybór odpowiednich procedur w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

2. Licencjobiorca powinien zainstalować Oprogramowanie (licencja testowa) przed zakupem w celu zapoznania się oraz sprawdzenia poprawności działania. W tym celu powstała darmowa 14-dniowa wersja możliwa do pobrania na stronie internetowej Licencjodawcy. Wersja ta dostarczana jest z dokumentacją (w formie elektronicznej) dokładnie opisującą funkcje i sposób obsługi programu.

3. OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST PRZEZ LICENCJODAWCĘ W FORMIE „TAKIEJ, JAKIE JEST (AS- IS)” (W TAKIM STANIE, W JAKIM ZOSTAŁO WYTWORZONE). LICENCJODAWCA OPROGRAMOWANIA SOLCAD NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI ORAZ RĘKOJMI, ŻE ZAŁĄCZONY PROGRAM BĘDZIE DZIAŁAĆ PRAWIDŁOWO, ŻE JEST ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI ORAZ, ŻE SPEŁNI OCZEKIWANIA. LICENCJOBIORCA MUSI OKREŚLIĆ ODPOWIEDNI SPOSÓB ARCHIWIZOWANIA ZAPEWNIAJĄCEGO ZAPOBIEŻENIE UTRACIE DANYCH NA WYPADEK AWARII PROGRAMU. LICENCJODAWCA, DYSTRYBUTORZY ORAZ SPRZEDAWCY ZAŁĄCZONEGO OPROGRAMOWANIA NIE ODPOWIADAJĄ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY WYNIKŁE Z UŻYWANIA PROGRAMU , W TYM UTRATĘ SPODZIEWANYCH KORZYŚCI, DANYCH, INFORMACJI GOSPODARCZYCH LUB KOSZT URZĄDZEŃ LUB PROGRAMÓW ZASTĘPCZYCH.

4. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, iż Oprogramowanie posiada funkcjonalność zgodną z aktualną wersją programu, wszelkie funkcjonalności aktualnej na dzień zakupu wersji Oprogramowania opisane są na stanie internetowej www.tmsys.pl.

4. W sprawach spornych całkowita odpowiedzialność Licencjodawcy za szkody wynikłe z użytkowania załączonego programu i odszkodowanie dla Licencjobiorcy ograniczone jest do wysokości ceny jednostanowiskowej licencji odpowiedniego typu jaki Licencjobiorca zakupił jeżeli nie postanowiono inaczej odpowiednią umową.

5. W przypadku dostarczania Oprogramowania przez licencjodawcę na nośnikach fizycznych, licencjodawca udziela gwarancji, że nośniki te będą wolne od wad materiałowych i fizycznych przez okres dziewięćdziesięciu (30) dni od dnia dostarczenia. W przypadku wykrycia wady nośnik należy zwrócić licencjodawcy w celu jego wymiany lub dostarczenia Oprogramowania w inny sposób wybrany przez licencjodawcę.

6. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby licencjodawcy. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

VIII Postanowienia końcowe

1. Według niniejszej umowy Licencjobiorca otrzymuje zgodę na używanie Oprogramowania w myśl licencji odpłatnie według obowiązującego cennika umieszczonego na stronie internetowej www.tmsys.pl w dniu zakupu jeżeli nie postanowiono inaczej odpowiednią umową.

2. Oprogramowanie należy instalować na odpowiednio skonfigurowanym komputerze zgodnym z wymaganiami określonymi w wymaganiach sprzętowych zwartych na stronie  internetowej www.tmsys.pl aktualnych na dzień zakupu wersji programu . Sposób instalacji opisany został w dokumentacji. Wszelkie zmiany takie jak naprawa błędnie działających funkcji programu lub dodanie nowych uwzględniane będą tylko w kolejnych wersjach programu jeżeli nie postanowiono inaczej odpowiednią umową.

3. Licencjodawca może wypowiedzieć przyznaną licencję w trybie natychmiastowym, za pisemnym powiadomieniem z uzasadnionych powodów, tj. naruszających dowolne z postanowień umowy i nie usunięcia tego naruszenia w terminie dwudziestu (20) dni od powiadomienia o nim jeżeli nie postanowiono inaczej odpowiednią umową. Licencjodawca zastrzega sobie także prawo do nałożenia na Licencjobiorcę kary umowej  w wysokości 3000 PLN.

4. W przypadku wypowiedzenia licencji, wszystkie kopie programu i dokumentacji, które objęte są niniejszą licencją muszą zostać zwrócone Licencjodawcy lub zniszczone zgodnie z instrukcjami Licencjodawcy.

5. Licencjobiorca jak i Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania Umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, pożar, powódź, strajki, zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony zaświadczeniem właściwej izby handlowej lub dokumentu pochodzącego od właściwego organu władzy.

6.  Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zastosowania dodatkowych zabezpieczeń wykorzystywania Oprogramowania, w tym do blokowania Oprogramowania dodatkowymi kluczami licencyjnymi i hasłami, wymagającymi interwencji Użytkownika Wszelkie biblioteki dołączone do Oprogramowania są chronione prawnie i są licencjonowane wyłącznie w celu użycia z Oprogramowaniem. Wykorzystanie ich do innych celów wymaga udzielenia osobnej, niezależnej Licencji.