Ogólne Warunki Sprzedaży TMSYS

Ogólne warunki zawierania umów

Poniższe ogólne warunki zawierania umów stanową załącznik nr 1 do umów sprzedaży lub sprzedaży na raty przez TMSYS Sp. z o.o. i w dalszej części są nazywane OWZUS. Ogólne warunki zawierania umów określają tryb postępowania oraz systematyzują czynności podejmowane przez Kupującego i Sprzedającego w celu skutecznego wykonania umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży na raty przez TMSYS Sp. z o.o.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Definicje pojęć.
Ilekroć  w OWZUS, w umowie sprzedaży lub umowie sprzedaży na raty użyto sformułowania jak poniżej, rozumie się przez to;
– akcja promocyjna – przedsięwzięcie, działanie które ma na celu dotarcie do określonej grupy odbiorców z prezentacją aktualnej oferty TMSYS Sp. z o.o. w czasie którego organizator akcji promocyjnej może ustalić rabaty, dodatki do zakupionych towarów lub inne korzyści, których nabycie będzie uzależnione od zawarcia umowy z TMSYS Sp. z o.o. w określonym czasie lub na określonych warunkach. Żadna akcje promocyjna organizowana przez TMSYS Sp. z o.o. nie jest przyrzeczeniem publicznym.

– Firma Kurierska – podmiot, profesjonalnie trudniący się doręczaniem przesyłek.

– Klient – każdy kto zawarł umowę zobowiązaniową z TMSYS Sp. z o.o.

– kupujący program z oferty TMSYS Sp. z o.o. – zobacz Klient

– konieczne oprogramowanie – program lub programy komputerowe niezbędne do prawidłowego działania sprzętu komputerowego i programu z oferty. Szczegóły minimalnych wymagań dla koniecznego oprogramowania wskazano w rozdziale „Minimalne wymagania dla programów z oferty”.

– licencje czasowe – licencja programu z oferty, mająca ograniczenie czasowe w użytkowaniu programu lub jakiejkolwiek jego części mogąca uniemożliwiać korzystanie z wybranych funkcji, stanowiąca własność TMSYS Sp. z o.o. wydawana Klientowi w zastępstwie programu z oferty, na którym ustanowiono zastaw umowny,

– odsetki karne – odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403)

– oferta TMSYS Sp. z o.o. – podanie do publicznej wiadomości informacji określającej towar i cenę

– oprogramowanie – zobacz program z oferty

– problemy koncepcyjne z użytkowaniem przedmiotu umowy – uzyskanie odmiennych od zakładanych efektów pracy z wykorzystaniem zgodnym z przeznaczeniem oprogramowania

– problemy techniczne z użytkowaniem przedmiotu umowy – ograniczenia, utrudnienia lub inne zakłócenia w korzystaniu z przedmiotu umowy, które odbiegają od deklarowanych lub spodziewanych parametrów, będące wynikiem działania lub jakiegokolwiek zakłócenia w działaniu sprzętu komputerowego i koniecznego oprogramowania będącego w użyciu Klienta

– program z oferty – towar w postaci programu komputerowego, o określonych właściwościach użytkowych, przeznaczeniu oraz wymaganiach sprzętowych (sprzęt komputerowy),

– rekomendowane środowisko pracy – sprzęt komputerowy wraz z koniecznym oprogramowaniem o parametrach co najmniej wskazanych przez TMSYS Sp. z o.o.

– sieć dystrybucji – podmioty oferujące programy z oferty TMSYS Sp. z o.o. na podstawie porozumienia podmiotu oferującego i TMSYS Sp. z o.o.

– sprzęt komputerowy – maszyny przenośne do automatycznego przetwarzania danych o masie do 10 kg, tj.: laptopy, notebooki, oraz maszyny do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub nie w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia i wyjścia wraz z urządzeniami peryferyjnymi umożliwiającymi wykorzystanie procesów przetwarzania
danych

– wsparcie techniczne – pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych z użytkowaniem oprogramowania, świadczoną za pośrednictwem telefonu, Internetu, maila lub w siedzibie TMSYS Sp. z o.o., z czasem reakcji 1 dzień roboczy, dostępną w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 lub, w przypadku błędów i usterek oprogramowania wymagających zaangażowania w jego rozwiązanie producenta oprogramowania, pomoc i pośrednictwo w ich rozwiązaniu, z czasem reakcji 3 dni robocze.

– wydanie – ilekroć w OWZUS lub umowach, do których stasuje się OWZUS użyto słowa „wydanie” rozumie się przez to dostarczenie do siedziby TMSYS Sp. z o.o. przedmiotu na koszt i ryzyko zobowiązanego do wydania,

– wymagania sprzętowe – zobacz sprzęt komputerowy

– zamówienie – oświadczenie woli złożone TMSYS Sp. z o.o. w celu zawarcia umowy

ZAWIERANIE UMÓW

§ 2 Zawarcie umowy w drodze negocjacji.

1. Złożenie zapytania dotyczącego szczegółów z aktualnej oferty TMSYS Sp. z o.o. traktowane jest jako zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w celu zawarcia umowy sprzedaży lub sprzedaży na raty.

2. Negocjacje w celu zawarcia umowy sprzedaży lub sprzedaży na raty uważa się za rozpoczęte z chwilą rozpoczęcia rozmów co do postanowień tych umów, w szczególności co do ustaleń cen, warunków płatności sposobu i terminów dostaw towarów.

3. Po osiągnięciu porozumienia co wszystkich postanowień, które były przedmiotem negocjacji w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży lub sprzedaży na raty strona negocjacji przesyła do TMSYS Sp. z o.o. dane do faktury VAT oraz wskazanie adresu dostawy.

4. Negocjacje mogą być  prowadzone w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu poczty elektronicznej.

§3 Zawarcie umowy bez negocjacji.
1. Oświadczenie woli złożone TMSYS Sp. z o.o. za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu poczty elektronicznej, w którym strona wyraziła chęć zakupu towaru TMSYS Sp. z o.o. poczytuje się za chęć zawarcia umowy (zamówienie).

2. Do zawarcia umowy sprzedaży lub sprzedaży na raty dochodzi z chwilą potwierdzenia
przez TMSYS Sp. z o.o. zamówienia.

CENY I RABATY

§ 3 Ceny.
1. Ceny towarów są prezentowane w aktualnych ofertach TMSYS Sp. z o.o. oraz na stronach internetowych prowadzonych przez TMSYS Sp. z o.o. jeśli podano tam ceny.

2. Ceny wyrażone są w złotych polskich w kwotach netto (bez podatku VAT) lub brutto (z podatkiem VAT)

§ 4 Terminy płatności.
1. Podmiot, z którym TMSYS Sp. z o.o. pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych może skorzystać z odroczenia terminu płatności, nie dłużej niż 60 dni.

2. Podmiot, z którym TMSYS Sp. z o.o. nie pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych może skorzystać z odroczenia terminu płatności.

§ 5 Rabaty
1. Rabaty udzielane przez TMSYS Sp. z o.o. mogą być udzielone w związku z:

1. znaczną ilością zakupionych towarów,

2. podmiotom, z którymi TMSYS Sp. z o.o. pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych,

3. w związku z akcjami promocyjnymi organizowanymi przez TMSYS Sp. z o.o.

4. w związku z akcjami promocyjnymi organizowanymi przez TMSYS Sp. z o.o. i jego partnerów

2. Podmiot, któremu udzielono rabatu na podstawie § 5 pkt. 1 ust. 3, 4 może utracić
udzielony rabat w całości lub w części w sytuacji gdy;

1. ujawnią się  okoliczności nieznane w czasie udzielenia rabatu, które wyłączają możliwość udzielenia rabatu w związku z podejmowaną akcją promocyjną,

2. zalega z płatnościami dłużej 60 dni,

3. wypowiedziano mu umowę sprzedaży na raty w związku z zaleganiem z płatnościami co najmniej dwóch rat

MINIMALNE WYMAGANIA DLA PROGRAMÓW Z OFERTY

§ 6 SOLCAD

  1. System operacyjny: Windows 7, Windows 8 lub 8.1, Windows 10;
  2. Procesor: 2GHz kompatybilny z x86 lub x64;
  3. RAM: 2 GB wolnego miejsca na dysku;
  4. Dysk twardy: 2 GB wolnego miejsca na dysku.

WSPARCIE TECHNICZNE

§ 7 Podmiot uprawniony
1. Każdy kupujący program z oferty TMSYS Sp. z o.o. ma prawo do wsparcia technicznego na zasadach i warunkach opisanych w OWZUS.

2. TMSYS Sp. z o.o. może udzielić wsparcia technicznego osobie fizycznej lub prawnej, albo innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która weszła w posiadanie programu z oferty TMSYS Sp. z o.o. poza siecią dystrybucji. Odpowiednio stosuje się postanowienia poniższego punktu.

3. Uprawnienia kupującego program z oferty TMSYS Sp. z o.o. wynikłe z zakupu programu z oferty TMSYS Sp. z o.o. nie mogą być zbyte oraz nabyte w drodze dziedziczenia.

§ 8 Kumulacja uprawnień do wsparcia technicznego
Wsparcie techniczne świadczone jest dla każdego programu z oferty TMSYS Sp. z o.o. z osobna, jeśli kupujący program z oferty TMSYS Sp. z o.o. nabył kilka programów może korzystać ze wsparcia technicznego dla każdego zakupionego oprogramowania z osobna.

§ 9 Zawieszenie świadczenia usługi wsparcia technicznego
1. TMSYS Sp. z o.o. może jednostronnie i bezterminowo zawiesić świadczenie usługi wsparcia technicznego w niżej opisanych sytuacjach;

1. Klient używa sprzętu komputerowego o parametrach niższych od minimalnie wymaganych.

2. Klient zalega za płatnością jakiegokolwiek zobowiązania wobec TMSYS Sp. z o.o. powstałego w związku z zakupem program z oferty TMSYS Sp. z o.o. dłużej niż 30 dni.

2. TMSYS Sp. z o.o. w przypadku gdy kupujący program z oferty TMSYS Sp. z o.o. nabył kilka programów może zawiesić świadczenie usługi wsparcia technicznego dla jednej, kilku dowolnie wybranych lub wszystkich świadczonych usług wsparcia technicznego.

3. TMSYS Sp. z o.o. zawiadamia kupującego program z oferty TMSYS Sp. z o.o. o zawieszeniu świadczenia usługi wsparcia technicznego najpóźniej w chwili kiedy klient zwróci się z żądaniem udzielenia wsparcia technicznego  w  dowolnej  formie  z  wykorzystaniem  telefonu,  Internetu,  maila  lub  w  siedzibie  TMSYS Sp. z o.o.

4. Klient wobec, którego zawieszono świadczenie usługi wsparcia technicznego nie może występować z żadnymi roszczeniami z powodu zawieszenia świadczenia usługi wsparcia technicznego i nie przysługuje mu żadne odszkodowanie za ewentualnie powstałe straty, szkody.

§10 Odpłatność za usługę wsparcia technicznego
1. Usługa wsparcia technicznego jest świadczona nieodpłatnie.
2. W przypadku określonym w § 7 pkt. 2 TMSYS Sp. z o.o. może uzależnić udzielenie wsparcia technicznego od płatności jednorazowej, abonamentowej, oraz może ograniczyć zakres świadczonej usługi.

§ 11 Cesja uprawnienia do świadczenia usługi wsparcia technicznego
1. Podmiot uprawniony nie może bez uprzedniej zgody TMSYS Sp. z o.o. dokonać odpłatnej lub nieodpłatnej cesji usługi wsparcia technicznego.

2. TMSYS Sp. z o.o. może uzależnić zgodę, o której mowa powyżej od zapłaty żądanej kwoty.

3. TMSYS Sp. z o.o. wyrażając zgodę na cesję uprawnienia do usługi wsparcia technicznego może wprowadzić dodatkowe wymagania lub ograniczenia w świadczonej usłudze.

LICENCJE CZASOWE

§ 12 Korzystanie z licencji czasowej.

1. Klient może korzystać z licencji czasowej zgodnie z jej przeznaczeniem.

2. Klient nie może bez uprzedniej zgody TMSYS Sp. z o.o. przekazać osobom trzecim licencji czasowej do płatnego lub nieodpłatnego korzystania poza osobami na stałe współpracującymi z przedsiębiorstwem klienta na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

§ 13 Ryzyko utraty lub zniszczenia licencji czasowej.
1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia licencji czasowej nawet w wyniku zdarzeń, za które Klient nie odpowiada nawet w sytuacji dochowania należytej staranności.

2. W przypadku utraty lub zniszczenia licencji czasowej TMSYS Sp. z o.o. może żądać od Klienta kary umownej w wysokości określonej w § 15 OWZUS.

§ 14 Zwrot licencji czasowej.
1. Klient ma obowiązek wydać  licencję czasową w terminie 7 dni od wezwania przez TMSYS Sp. z o.o.

2. TMSYS Sp. z o.o. może żądać wydania licencji czasowej w przypadku;

1. wygaśnięcia zastawu na oprogramowaniu

2. wypowiedzenia umowy sprzedaży na raty

§ 15 Kara umowna.
1. TMSYS Sp. z o.o. ma prawo naliczenia i dochodzenia kary umownej w wysokości 3.000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych) w sytuacji zaistnienia jednego z niżej opisanych zdarzeń:

1. w przypadku zniszczenia, zagubienia, uszkodzenia licencji czasowej

2. lub opóźnienia przekraczającego 7 dni w wydaniu licencji czasowej

2. Kupujący zapłaci TMSYS Sp. z o.o. karę umowną w wysokości 3.000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych)  w terminie 3 dni od powiadomienia o naliczeniu takiej kary umownej.

DOSTAWY

§ 16 Odpowiedzialność za opóźnienie w dostawach
TMSYS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy wynikłe z opóźnień Firmy Kurierskiej.

§ 17 Zobowiązanie się TMSYS Sp. z o.o. do dostawy w terminie
Zlecenie przez TMSYS Sp. z o.o. Firmie Kurierskiej usługi doręczenia przedmiotu umowy w ustalonym w umowie właściwej terminie dostawy, poczytuje się za wywiązanie się przez TMSYS Sp. z o.o. ze zobowiązania dostawy w umówionym terminie bez względu na termin wykonania usługi dostawy przez Firmę Kurierską.

§ 18 Zawieszenie biegu terminu dostawy
W przypadku wstąpienia w postępowanie reklamacyjne, spór z Firmą Kurierską, termin dostawy ustalony w umowie właściwej ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego wyjaśnienia postępowania reklamacyjnego lub rozstrzygnięcia sporu.

ZASTAW UMOWNY

§ 19 Ustanowienie zastawu
1. Klient, który nabył program z oferty TMSYS Sp. z o.o. w drodze zakupu na raty ustanawia zastaw na zakupionym programie, zastaw ten będzie realizowany zgodnie z poniżej opisanymi zasadami.

2. Zastaw zostaje ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności i ewentualnie przysługujących odsetek karnych TMSYS Sp. z o.o. przysługującej jej z tytułu sprzedaży programu.

§ 20 Oznaczenie oprogramowania, na którym ustanowiono zastaw
1. Do chwili wygaśnięcia zastawu oprogramowania, na którym ustanowiono zastaw traktowane jest ono jak rzecz oznaczona co do gatunku.

2. Z chwilą wygaśnięcia zastawu nie później niż w kolejnym dniu roboczym TMSYS Sp. z o.o. oznaczy oprogramowanie, na którym ustanowiono zastaw co do tożsamości przypisując je Klientowi.

3. W przypadku kiedy Klient w trakcie trwania zastawu zbył oprogramowanie, na którym ustanowiono zastaw i zastaw ten wygasł, TMSYS Sp. z o.o. oznaczając oprogramowanie co do tożsamości przypisuje je Klientowi. Odpowiednio stosuje się § 7 pkt 2 i 3 OWZUS.

§ 21 Miejsce przechowywania oprogramowania, na którym ustanowiono zastaw
1. Oprogramowania, na którym ustanowiono zastaw przechowywane jest w siedzibie TMSYS Sp. z o.o.

2. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy przemawiają za tym szczególne względy bezpieczeństwa, TMSYS Sp. z o.o. może powierzyć na przechowanie wybranemu przez siebie podmiotowi oprogramowanie, na którym ustanowiono zastaw.

§ 22 Zbycie oprogramowania, na którym ustanowiono zastaw
1. Klient zbywający oprogramowanie, na którym ustanowiono zastaw ma obowiązek powiadomienia nabywcy o ustanowionym zastawie.

2. Niedopełnienie powyższego obowiązku nie może być podstawą żądania wydania zastawionego oprogramowania.

3. TMSYS Sp. z o.o. nie wydaje nowemu właścicielowi oprogramowania, na którym ustanowiono zastaw do czasu wygaśnięcia zastawu.

§ 23 Opłata za przechowanie oprogramowania, na którym ustanowiono zastaw
1. TMSYS Sp. z o.o. nie pobiera żadnych opłata za przechowanie oprogramowania, na którym ustanowiono zastaw.
2. TMSYS Sp. z o.o. może naliczyć opłaty za przechowanie oprogramowania, na którym wygasł zastaw i nie zostało one odebrane przez Klienta w wysokości nie wyższej niż 0,3% ceny dziennie.

§ 24 Wygaśnięcie zastawu i zwrot oprogramowania, na którym ustanowiono zastaw
1. Zastaw wygasa z chwilą zaksięgowania na koncie TMSYS Sp. z o.o. spłaty ostatniej części zobowiązania Klienta.

2. Jeśli do zobowiązania Klienta zostały naliczone odsetki karne zastaw wygasa wraz z chwilą zaksięgowania na koncie TMSYS Sp. z o.o. całkowitej spłaty ostatniej części zobowiązania Klienta wraz ze wszystkimi naliczonymi odsetkami.

3. TMSYS Sp. z o.o. w ciągu najbliższego dnia roboczego wysyła oprogramowanie na którym wygasł zastaw do Klienta na wskazany przez niego adres dostawy.

4. W przypadku nie podjęcia przez Klienta przesyłki, o której mowa powyżej TMSYS Sp. z o.o. może naliczyć opłaty za przechowanie oprogramowania bez wezwania Klienta.

§ 25 Zaspokojenie z oprogramowania, na którym ustanowiono zastaw
Zaspokojenie TMSYS Sp. z o.o. z r oprogramowania, na którym ustanowiono zastaw następuje według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

CESJA WIERZYTELNOŚCI

§ 26 Zakaz wyłączenia cesji.
TMSYS Sp. z o.o. w żaden sposób nie zrzeka się prawa do cesji przeterminowanych wierzytelności.

§ 27 Swoboda dokonania cesji.
1. TMSYS Sp. z o.o. może bez żadnych ograniczeń, kierując się jedynie swoim interesem dokonać cesji przeterminowanych wierzytelności.

2. TMSYS Sp. z o.o. może dokonać cesji przeterminowanych wierzytelności po 30 dniach terminie płatności bez wezwania do zapłaty.

§ 28 Cesja wierzytelności zabezpieczonych zastawem umownym.
1. Jeżeli przysługująca TMSYS Sp. z o.o. przeterminowana wierzytelność jest zabezpieczona zastawem oprogramowania zastaw ten zostaje przeniesiony wraz z przeniesieniem zabezpieczonej wierzytelności.

2. Przyjmuje się, że Klient wyraził zgodę  na przekazanie oprogramowania, na którym ustanowiono zastaw z chwilą podpisania umowy, z której ten zastaw wynikał.

WYPOWIEDZENIE UMOWY

§ 29 Wypowiedzenie umowy sprzedaży na raty
1. TMSYS Sp. z o.o. może wypowiedzieć umowę sprzedaży na raty w sytuacji kiedy

1. Klient spóźnia się z zapłatą co najmniej dwóch rat lub

2. Klient zakończył działalność gospodarczą

2. Wypowiedzenie umowy sprzedaży na raty zabezpieczonej zastawem oprogramowania
nie powoduje jednoczesnego wypowiedzenia zastawu, który pozostaje przy TMSYS
Sp. z o.o. do czasu zaspokojenia jej roszczeń.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30 Zmiana ogólnych warunków zawierania umów
1. TMSYS Sp. z o.o. poinformuje Klienta poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres wskazany przez Klienta o planowanych zmianach OWZUS na co najmniej 10 dni przed ich wprowadzeniem, ze wskazaniem planowanych zmian.

2. Klient w terminie 10 dni od wysłania wiadomości mailowej, o której mowa powyżej może złożyć sprzeciw przez wysłanie wiadomości mailowej na adres dop@tmsys.pl

3. Brak sprzeciwu przez Klienta wniesionego w sposób i terminie wskazanym w § 30 ust.

2 OWSUZ przyjmuje się za akceptację przez Klienta OWSUZ w proponowanym przez TMSYS Sp. z o.o. brzmieniu.

4. W przypadku złożenia przez Klienta sprzeciwu w sposób i terminie wskazanym w § 30 ust. 2 OWZUS, obydwie strony mają prawo do wypowiedzenia umowy sprzedaży na raty w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.